skip to Main Content

Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant Dynodedig
Designated Safeguarding & Child Protection Officer :
Mrs Amanda Lawrence (Pennaeth | Head Teacher)

Dirprwy Swyddogion Diogelu ac Amddiffyn Plant Dynodedig
Deputy Safeguarding & Child Protection Officers:
Mrs. Elaine Phillips/Mrs. Sarah George.

Llywodraethwr Diogelu ac Amddiffyn Plant
The Link Governor for Child Protection: 

Mr Russel Evans

Mrs Amanda Lawrence

Pennaeth | Headteacher Swyddog Diogelu Plant/Safeguarding Officer

Mrs Elaine Phillips

Derbyn | Reception Blwyddyn 1 a 2/Years 1 and 2 Swyddog Diogelu Plant/Safeguarding Officer

Mrs Sarah George

Blwyddyn 3 & 4/Years 3 & 4 Swyddog Diogelu Plant Safeguarding Officer/ALNCO

Diogelu ac Amddiffyn Plant

Mae gan Ysgol Casmael ddyletswydd fugeiliol tuag at ei disgyblion,  mae’r ysgol yn chwarae rhan bwysig i atal camdriniaeth ac esgeulustod drwy greu a chynnal awyrgylch ddiogel i blant a phobl ifanc.

Mae pob aelod o staff yr ysgol hon yn gyfrifol am ddiogelu ac amddiffyn y plant sy’n ei mynychu. Os oes pryderon ynglŷn ag esgeulustra neu gam-drin corfforol, emosiynol neu rywiol, yna mae’n ddyletswydd ar y staff, yn unol â Threfn Diogelu Plant y Sir, i sôn am y mater wrth Gyd-gysylltydd Diogelu Plant yr ysgol.

Gall Cyd-gysylltydd yr ysgol ymgynghori â chyd-weithwyr proffesiynol yn ogystal ag asiantaethau perthnasol megis y Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol. Yn dilyn y trafodaethau hyn, efallai y bydd rhaid i gyd-gysylltydd yr ysgol gyfeirio’r plentyn yn swyddogol i’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, yn unol â chanllawiau a phrotocol y Sir. Yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n penderfynu a oes angen gweithredu neu beidio.

Oblegid natur y cyhuddiadau, ni fydd bob amser yn briodol i drafod materion gyda’r rhieni cyn cyfeirio’r plentyn. Y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gyhuddiadau.

Mae’r ysgol yn dilyn Protocol Cyngor sir Benfro a phe bai cyhuddiad yn erbyn aelod o staff fe fyddai’r ysgol yn dilyn camau gweithredu’r Sir.

Safeguarding and Child Protection

Each member of staff at the school is responsible for the protection and safety of children at the school.  If there are any concerns regarding child neglect or physical, emotional or sexual abuse, then it’s the staff’s duty, in accordance with the County’s Child Protection Procedure, to raise the matter with the School’s Child Protection Co-Ordinator.

The school’s co-ordinator can hold a discussion with a professional colleague, as well as with a relevant agency, such as Health or Social Services.  Following these discussions, the School Co-ordinator may have to officially refer the child the Social Services Department, in accordance with the County’s guidelines and protocol.  The Social Services are responsible for deciding whether they need to act or not.

Due to the nature of some allegations, it is not always appropriate to discuss matters with the parent before referring a child.  The Social Services and the Police are responsible for investigating into the allegations.

The school will follow Pembrokeshire County Council’s policy and procedures should an allegation be made about a member of staff.

Back To Top